Szülőtanács Működési Szabályzata

Szülőtanács Működési Szabályzata:


A Sylvester János Protestáns Gimnázium
Szülőtanácsának
Működési Szabályzata


A Sylvester János Protestáns Gimnázium (a továbbiaknak iskola) Szülőtanácsa, mint a szülők véleményalkotó, javaslattevő és érdekképviseleti szerve, működésének rendjét a közoktatási törvénnyel (többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról) összhangban, az alábbiakban szabályozza:


1. A Szülőtanács célja, feladata

1.1. A Szülőtanács célja, hogy szervezett formában segítse és támogassa az iskola működését, oktató és nevelő munkáját, valamint a segítse a szülők közötti kapcsolattartást, képviselje a szülői közösség érdekeit.

2. A Szülőtanács jogállása

2.1. A Szülőtanács a törvényben meghatározott jogok érvényesítése és kötelességek gyakorlása céljából létrehozott autonóm szerv.

2.2. A Szülőtanácsra kizárólag a hatályos jogszabályokban, a jelen működési szabályzatban, valamint saját határozataiban előírtak kötelezőek. Ezek alapján munkáját az őt megválasztó szülőkkel, az iskola fenntartójával (Protestáns Gimnázium Alapítvány), az iskola vezetőségével, tanári karával, diákönkormányzatával és az iskolatámogató Protestáns Gimnázium Egyesülettel összhangban, a kölcsönös tájékozódás és tájékoztatás igényével végzi.

2.3. A Szülőtanács felelős döntéseinek, javaslatainak, tájékoztatóinak tartalmáért, megalapozottságáért.

3. Hatásköre, illetve feladatai

3.1. Dönt saját működéséről, létrehozza - és szükség szerint módosítja - működési szabályzatát, megválasztja tisztségviselőit.

3.2. Meghatározza munkatervét.

3.3. Összegyűjti az osztály-szülői értekezleteken elhangzott felvetéseket, s ezek alapján véleményt alkot minden olyan kérdésben, amelyet az iskola munkájával kapcsolatban fontosnak tart, s erről tájékoztatja a 2.2. pontban megnevezett partnereit; beszámol az osztály-szülői értekezletnek.

3.4. Eljár(hat) az iskolába járó tanulók szüleinek közös képviseletében.

4. A Szülőtanács tagjai

4.1. A Szülőtanácsot az osztályonként megválasztott tagok, póttagok, ill. tiszteletbeli tagok alkotják.
A tagokat ill. póttagokat osztályonként választják, maximum arra az időre, ameddig a szülő gyermeke az iskola tanulója. Osztályonként két fő kerül megválasztásra; a választás során gyermekenként egy szülő/gondviselő szavazhat. A választáshoz a szavazásra jogosultak létszámának 50 %-ot meghaladó jelenléte, és a jelöltre adott "igen" szavazatoknak a jelenlévő létszám 50 %-át meghaladó aránya szükséges.

4.2. A Szülőtanács minősített többséggel a tanácsba hívhat tiszteletbeli tagot vagy tagokat. A tiszteletbeli tag tanácskozási joggal vesz részt a tanács munkájában. A tiszteletbeli tag tisztségviselőnek is megválasztható.

4.3. A tagság megszűnik
- visszahívással (a választással azonos módon),
- lemondással,
- ha a szülő gyermeke az iskolában tanulmányait befejezte, illetve ha valamilyen okból távozik az iskolából.

4.4. Tagság megszűnése esetén az érintett osztály szülői az 4.1. pontban leírt módon új tagot választanak.

5. A Szülőtanács tisztségviselői

5.1. A tanács titkos szavazással a tagok sorából egy tanévre elnököt és titkárt választ. A megbízás visszavonható, illetve évente meghosszabbítható. Tisztségviselőnek válaszható az a tag, aki legalább egy tanéven át részt vett a Szülőtanács munkájában. A választáskor, visszahíváskor, ill. a megbízás hosszabbításakor a határozatképességhez 50 %-ot meghaladó jelenlét, a döntéshez a jelenlévők 50 %-át meghaladó számú “igen” szavazat szükséges.

5.2. Az elnök feladatai:
- a működés szervezése, biztosítása,
- kapcsolattartás a 2.2. pontban jelzett, valamint az esetleges külső partnerekkel,
- az ülések összehívása, levezetése,
- a jegyzőkönyvek, illetve emlékeztetők elkészítése vagy elkészíttetése,
- a Szülőtanács képviselete
Az elnök esetenként, felhatalmazással, más tagot is megbízhat feladataival, a Szülőtanács képvisele-tével.

5.3. A titkár segíti az elnök szervező és adminisztratív munkáját, esetenként felhatalmazással helyettesítheti az elnököt.

6. A Szülőtanács működése

6.1. A tanács szükség szerinti gyakorisággal, de legalább félévente ülésezik. Üléseit az elnök, legalább nyolc nappal megelőzően írásban hívja össze, a napirend, hely és időpont megjelölésével. Rendkívüli tanácsülést kell összehívni, ha azt a tagok legalább 25 %-a, írásban, és az ok megjelölésével indítványozza. Az iskola igazgatójának kérésére az ülést az elnök a kért időpontra köteles összehívni. Rendkívüli esetben az összehívás telefonon vagy egyéb módon is történhet.

6.2. Üléseinek állandó meghívottja az iskolavezetés képviselője, aki tanácskozási joggal vehet részt az üléseken.

6.3. A tanács ülései nyilvánosak. Egyes esetekben a tagok döntése alapján az elnök elrendelhet zárt ülést.

6.4. Üléseiről jegyzőkönyv, illetve emlékeztető készül.

6.5. A tanács munkáját a képviselők által elfogadott munkaterv alapján végzi.

6.6 A tanács ülésein a póttag teljes jogkörrel helyettesíti a tagot, annak akadályoztatása esetén.

6.7. Az ülés határozatképes, ha a tagoknak több mint a fele jelen van. Határozatait 50 %-ot meghaladó szótöbbséggel, egyidejű nyílt szavazással hozza meg. Személyi kérdésekben titkos szavazást kell tartani. A jegyzőkönyvben, illetve emlékeztetőben a szavazati arányokat, valamint a kisebbségi és különvéleményeket is rögzíteni kell.

6.8. A tanács döntése alapján az elnök osztályszintű, ill. iskolai szintű szülői értekezletet hívhat össze.


7. Záró rendelkezések

Jelen Működési Szabályzatot a Szülőtanács a 2005 január 11-i ülésén elfogadta, mint az 1999. november 3-án elfogadott Működési Szabályzat módosítását.

 
Csengetési rend

1. 7:55 - 8:45
2. 8:55 - 9:40
3. 9:50 - 10:35
4. 10:45 - 11:30
5. 11:55 - 12:40
6. 12:55 - 13:40
7. 13:50 - 14:35

óra
névnap
Ma 2024. július 15., hétfő, Henrik és Roland napja van. Holnap Valter napja lesz.